Podstawowe rodzaje dokumentów celnych

Sprowadzając towar spoza Unii europejskiej, konieczne jest przejście odprawy towaru, czyli kontroli celnej. Kontrolę celną przejdziemy bezproblemowo, jeśli razem z towarem dostarczymy zestaw odpowiednich dokumentów, które opiszemy w  tym artykule.

Faktura Handlowa

Powinna być zatytułowana “Commercial Inoice”, jest to dokument podatkowy będący formalnym potwierdzeniem zakupu i zapłaty, wystawiany przez sprzedawcę. Faktura musi zawierać:

  • nazwę, adres i dane kontaktowe sprzedawcy (mail, nr. telefonu, fax),
  • nazwę, adres i dane kontaktowe importera,
  • datę wystawienia faktury,
  • numer faktury,
  • nazwę towaru,
  • cenę jednostkową w jasno określonej walucie (najczęściej jest to waluta rozliczenia),
  • ilość (wyrażona w sztukach, jednostkach masy, długości, objętości, etc.),
  • sumaryczną wartość całości towaru (w tej samej walucie co wcześniej),
  • warunki dostawy według Incoterms,
  • kraj pochodzenia towaru (Country of Origin).

Co ważne faktura nie musi zawierać numeru NIP (istniejącego tylko w Polsce) oraz podatku VAT (różniącego się bardzo w zależności od kraju i niewystępującego wszędzie).

Packing List

Po polsku nazywana specyfikacją ładunkową. Jest do dokument przygotowywany przez nadawcę kontenera morskiego, ze szczegółowymi informacjami o zawartości tegoż.

List przewozowy

Zwany konosamentem w wypadku transportu morskiego. Jest świadectwem przekazania ładunku przewoźnikowi, na czas potrzebny do przetransportowania z miejsca A do miejsca B. Przewoźnik wydaje list przewozowy załadowcy (lub podmiotowi, który może działać w jego imieniu), a sam towar może odebrać tylko firma lub osoba przedstawiająca oryginał. Powinien zawierać wszystkie informacje dot. transportu.

Świadectwo pochodzenia

Czyli Certificate of Origin, potwierdzające, że importowany towar pochodzi z kraju widniejącego na fakturze i liście przewozowym.